Home Impressum

Mnster Kbekontrakt Ejerlejlighed

Mnster
Kbekontrakt Ejerlejlighed
- Uden klientkonto -
- Ikke udlejet -

For notar Dr. Klaus Hildebrandt i Berlin mdte:

1.

2.

3.

De fremmdte identificerede sig ved forelggelse af deres gyldige med billede forsynede identifikationspapirer. -
P foresprgsel erklrede de fremmdte, at den siddende notar og de med ham forbundne personer inden for samme erhvervsudvelse endnu ikke har behandlet dette anliggende som advokat.

Yderligere erklrer de fremmdte til min protokol:

I.T I N G B O G S S T A T U S

Notaren har taget indsigt i Tingbogen den .......

Derefter er der registreret i Boligtingbogen af
Byretten
Blad
Medejerandel
af grunden bygnings- og friareal
Grund
Lod
i en strrelse p ......m

forbundet med srejendomsret til den med nr......betegnede bolig.

Afhnding krver samtykke fra administrator.

Med hensyn til genstanden og indholdet af srejendomsretten samt afhndingsbegrnsningerne henvises der i vrigt til tinglysningsbevillingerne.

Afd. I:

Afd. II:

Afd. III:

II. E J E R L E J L I G H E D S-
K B E K O N T R A K T

De fremmdte indgik den efterflgende kbekontrakt.

1 Kbsgenstand og kbspris

Den fremmdte 1.) slger

-efterflgende ”Slger” -

den under I. nvnte ejerlejlighed med alle bestanddele og samtligt tilbehr - efterflgende ”Ejendom” eller ”Kbsgenstand” - til de fremmdte 2.) og 3.) - ved flere kbere i lige andele -

-efterflgende ”Kber”-

Slger forpligter sig til at levere ejendommen i afd. II og III i Tingbogen fri for hftelser med undtagelse af pantebrevet i afd. II, lbenr. …………….., som Kber overtager uden ret til reduktion af kbsprisen.

Kbsprisen andrager

(i ord: Euro).

2 Betaling af kbsprisen

Kber betaler direkte til Slger hhv. til de kreditorer, der skal indfris, fra afd. III i Tingbogen den fr nvnte kbspris senest......

Kbsprisen skal vre godskrevet p det frnvnte tidspunkt.

Betalinger til Slger skal foretages til flgende konto:

Kontoindehaver:
Pengeinstitut:
Registreringsnr.:
Kontonr.:

Betalingen skal dog ikke vre godskrevet fr udlbet af 14 dage efter tilsendelsen af en skriftlig meddelelse fra notaren til Kber om, at de efterstende forudstninger er opfyldt, hvorved afsenderdatoen p notarens skrivelse er afgrende for fristberegningen:

1.
at registrering af reserverende skdningsanmrkning er uigenkaldeligt bevilget, at anmodning om registrering af den reserverende skdningsanmrkning i Tingbogen er stillet af notaren, og at notaren iht. en mindst tre dage senere flgende indsigtstagning i Tingbogen og mrketabellen (Hjlpefortegnelse over begringer, Tingbogskontoret har modtaget men endnu ikke behandlet, aktuel bearbejdningsstand oplyses. Hver trffer i mrketabellen henviser til en foreliggende begring / tr. anm.) ikke har erkendt nogle omstndigheder, der kun vre til hinder for tinglysningen iht. det p det tidspunkt gldende og med Kbers samtykke autoriserede hftelser, hvorved der kan forudsttes, at Kber betaler et af Tinglysningskontoret krvet forskud,

2.
at aflysningsdokumenterne for hftelser, Kber ikke har overtaget for afdeling II og III i Tingbogen, foreligger med eller uden plg, der kan opfyldes fra kbsprisen,

3.
at administrators samtykke foreligger i notariel form.

I meddelelsen om forfaldsdag giver notaren Kber njagtige betalingsanvisninger, srligt til aflsning af eventuelle gamle hftelser i afd. III i Tingbogen. Slger modtager en genpart af meddelelsen om forfaldsdag. Hvis kbsprisen ikke indgr rettidigt hos Slger hhv. de kreditorer, der skal indfris, underretter Slger ufortvet notaren herom. Notaren foranlediger frst ejendomsomskrivningen, nr Slger har skriftligt har bekrftet modtagelse af kbsprisen over for denne. Slger er forpligtet til at foretage denne meddelelse.

S vidt registrerede kreditorer krver belb til indfrielse af byrder, er Kber forpligtet til at opfylde disse betalingsplg i modregning til kbsprisen, uden at modtageren for s vidt erhverver en egen ret til fordringer. Til Kbers sikkerhed kan Slger for s vidt ikke krve betaling til sig selv, men kun direkte betaling til kreditorerne. Notar og Kber er hverken forpligtet eller berettiget til kontrol af de krvede belb vedrrende grund og strrelse. Slger forpligter sig til efter oprettelse for notaren at tilvejebringe de ndvendige informationer, som muliggr det for ham at tilskrive de registrerede kreditorer direkte og derfra krve aflysningsbevillinger.

Hvis Kber ikke betaler til forfaldsdagen, kommer han uden pkrav i mora. Med forbehold for lovbestemte forpligtelser til erstatning af moraskade skal Kber s i hvert fald betale de lovbestemte morarenter. Disse andrager efter meddelelse fra notaren 5 procentpunkter over basisrentesatsen.

Ud fra dette dokument underkaster Kber sig vedrrende betaling af kbsprisen en jeblikkelig udlgsforretning over for Slger. Slger kan til enhver tid f tildelt en eksigibel udskrift af dette dokument uden bevis for de faktiske omstndigheder for fordringens forfald, dog ikke fr de forfaldsforudstninger indtrffer, som skal overvges af notaren.

3 Hftelsesfuldmagt

1.
For at lette finansiering af kbsprisen og evt. udgifter, der gr ud over kbsprisen, for Kber, forpligter Slger sig til ved stiftelse af eksigible rettigheder til ejendomspant ( 800 ZPO - svarer til Retsplejeloven / tr. anm.) - at medvirke som nuvrende ejer til fordel for finansieringskreditorerne.

Pligten til medvirken bestr kun til sikkerhed for Slger, nr de flgende aftaler, der allerede er indget af de implicerede parter, gengives i dokumentet om ret til stiftelse af ejendomspant:

a)Sikkerhedsaftale

Kreditoren med ret til ejendomspant m kun gre brug af eller bevare retten til ejendomspant som sikkerhed for s vidt, at han faktisk har ydet betalinger med indfrielsesvirkning p Kbers kbsprisskyld. Alle yderligere formlsbestemmelseserklringer, sikkerheds- og anvendelsesaftaler inden for eller uden for dette dokument glder frst, nr kbsprisen er fuldstndig betalt, i hvert tilflde fra ejendomsomskrivningen. Fra det tidspunkt glder de for og mod Kber som ny sikkerhedsstiller.

b)Betalingsanvisning

S vidt kbsprisen ikke skal bruges til indfrielse af den solgte kbsgenstand fra de registrerede hftelser, skal betalingen ydes iht. a) p Slgers konto andragende kbsprisens strrelse.

c)Personlige betalingsforpligtelser, omkostninger

Slger overtager i sammenhng med stiftelse af ret til ejendomspant ingen former for personlige betalingsforpligtelser. Kber forpligter sig til at fritage Slger fra alle omkostninger og andre flger af stiftelse af ret til ejendomspant.

d)Fortsat besten af retten til ejendomspant

Den stiftede ret til ejendomspant m ogs efter ejendomsomskrivningen til Kber forblive bestende. Alle ejerrettigheder og tilbagebetalingskrav, der har at gre dermed, overdrages til Kber med virkning fra betaling af kbsprisen, i hvert tilflde dog fra ejendomsomskrivningen. Den modsvarende tinglysning bevilges.

2.
Slger giver Kber fuldmagt til at reprsentere ham ved alle forestende retshandlinger samt at afgive de tings- og obligationsretlige erklringer til tinglysning af rettigheder til ejendomspant eks. renter p op til 20 % p.a. fra dags dato samt tillgsydelser n gang p op til 10 %. Herudover til at bevilge og begre de modsvarende tinglysninger og ogs at erklre underkastelse under udlgsforretninger p en sdan mde, at udlgsforretning er tilladt mod den pgldende ejer. Slger m ikke underkastes personlig udlgsforretning.

Denne fuldmagt glder kun, hvis de ovenfor under a) til d) trufne bestemmelser gengives i dokumentet til stiftelse af ejendomspant.

4 Overdragelse

Slger forpligter sig over for Kber til at overdrage kbsgenstanden ryddet og let rengjort den......dog ikke fr betaling af den fulde kbspris.

Slger forpligter sig til at overdrage originaler eller genparter af genstandsdokumenterne til Kber ved overdragelsen, s vidt de ikke befinder sig i dennes besiddelse.

Slger underkaster sig pga. sin overdragelsespligt omgende udlgsforretning over for Kber. Han anviser den dokumentoprettende notar til at tildele Kber en eksigibel udskrift af denne forhandling p ensidig instruktion, uden at der er behov for dokumentation for de faktiske omstndigheder, der begrunder dette kravs forfald, dog ikke fr dokumenteret betaling af kbsprisen.

Overdragelsesdagen er afregningsdagen. Indtgter og udgifter fra ejendommen overgr p denne dag fra Slger til Kber og afregnes pro rata mellem dem.

Med overdragelsesdagen overgr forpligtelsen i det interne forhold til Kber, han overtager boligtilskud. Dette boligtilskud andrager iht. Slgers oplysninger p.t. mnedligt ca. ...... . Ud fra dette dokument underkastes Kber udlgsforretning for et belb andragende en rlig ydelse over for ejendomsselskabet, reprsenteret ved den pgldende administrator, sfremt der i delingserklringen er fastsat en underkastelse, eller den indeholder bindende bestemmelser.

Hvis en kontraktpart drages til ansvar for ejendomsselskabets forpligtelser over for tredjemand, phviler dette i det interne forhold Slger vedrrende forpligtelser, der er opstet for overgangen af forpligtelserne, og Kber for forpligtelser, der er opstet efter overgangen for forpligtelserne.

Risikoen for hndelig undergang eller hndelig forringelse overgr med overdragelsesdagen ligeledes til Kber. Fra overdragelsesdagen phviler pligten til at srge for frdselssikkerhed p ejendommen samt erstatningsrisikoen Kber, som inden for kontraktens rammer overtager alle rettigheder og forpligtelser, der er forbundet med ejendommen.

5 Indtrden i ejendomsselskabet

Omfanget af den flles ejendom, srejendommen og eventuelle srlige brugsrettigheder samt medejernes indbyrdes retsforhold fremgr udover af ejerlejlighedsloven af:

 • delingserklringen
 • samtlige ndringer og tillg til delingserklringen
 • ejendomsselskabets bindende beslutninger
 • boligejernes vrige aftaler og hidtil indgede kontrakter med ejendomsselskabet.

Det blev anbefalet Kber at tage indsigt i disse dokumenter samt i den hos administrator frte beslutningssamling.

Kber indtrder i forholdet med Slger med overdragelsesdagen i Slgers rettigheder og forpligtelser fra ejendomsselskabet, der fremgr af de nvnte retskilder.

Slger forpligter sig til fra overdragelsesdagen kun at udve stemmeretten i lejlighedsejernes forsamling iht. samtykke med Kber, hhv. at tildele Kber fuldmagt til stemmeret, s vidt befuldmgtigelsen er tilladt iht. selskabets vedtgter.

6 Tings- og retsmangler

1.
Mhp. retsmangler er Slger forpligtet til at skaffe Kber uhindret besiddelse og ejendom fri for tredjemands rettigheder, s vidt rettigheder eller hftelser ikke udtrykkeligt overtages iht. denne kontrakt.

2.
Mhp. tingsmangler ved byggesubstansen, jorden og evt. medsolgt lsre udelukkes alle krav og rettigheder. Der gives ingen garantier. Kber har beset kbsgenstanden og kber den i nuvrende, i givet fald aldersbetinget tilstand.

Men Slger forsikrer, at

 • han p tidspunktet for besigtigelsen ikke er bekendt med synlige mangler, navnlig ogs skadelige jordforandringer eller gamle giftlossepladser, hussvamp, trrd eller husbukkeangreb
 • han ikke er bekendt med offentlig-retlige servitutter, isr ingen genkaldelige tilladelser eller tinglysninger i fortegnelsen over servitutter. Det er dog Kbers sag at informere om servitutter, Slger ikke er bekendt med
 • han ikke har kendskab til eksisterende bygningsfredning.

Slger garanterer, at

 • kbsgenstanden ikke underligger boligpligtlovens bestemmelser eller en forvaltningslov, som underligger loven om fremme af boligareal, d.v.s., at der isr ikke foreligger noget offentligt krav p den solgte ejendom, der muligvis frer til en fastfrysning af huslejeprisen eller til en begrnsning af den erhvervsmssige brug, samt at der heller ikke findes en frist med eftervirkning fra et tidligere offentligt krav,
 • at der ikke findes nogle besluttede specialudgiftsforpligtelser - srligt for ekstraordinre istandsttelsesforanstaltninger. Slger forsikrer, at han ikke er bekendt med forestende specialudgiftsforpligtelser eller tidligere servitutter og omkostninger.

Notaren har henvist Slger til, at der tilstr Kber lovbestemte rettigheder, hvis Slgers her afgivne garantier og tilsikringer ikke er tilstrkkelige, og Kber s i givet fald kan gre rettigheder gldende under de lovbestemte forudstninger, ogs uden Slgers forseelse.

Hvis Kbers frnvnte rettigheder er begrnset, glder disse begrnsninger ikke,

 • hvis dette dokument indeholder beskaffenhedsaftaler og garantier,
 • hvis Slger forstligt er ansvarlig for manglen eller svigagtigt har fortiet denne.

7 Omkostninger og skatter

De omkostninger og den grunderhvervelsesskat, der er forbundet med denne kontrakt samt gennemfrelsen af den, phviler Kber. Omkostningerne for aflysninger af hftelser i Tingbogens afd. II og III, Kber ikke har overtaget, phviler Slger.

Hvis en af parterne krver en evt. ndvendig senere godkendelse af kontrakten, phviler omkostningerne herfor denne part selv.

Notaren har gjort opmrksom p, at den frnvnte omkostningspligt i det interne forhold mellem Slger og Kber er bindende, iht. de lovbestemte regulativer hfter Slger og Kber solidarisk for omkostningerne til notar samt domstol samt til grunderhvervelsesskatten .

8 Leje- og forpagtningsforhold

Der findes ingen leje- og forpagtningsforhold, kbsobjektet overdrages uden brugere.

9 Administrator

Administrator for boligkomplekset er:

III. G E N N E M F R I N G
O G A N M O D N I N G E R O M T I N G L Y S N I N G

1 Tilskdning

Slger og Kber er enige om, at ejendommen p den under I. betegnede, solgte grund skal overg til

Kber - med flere kbere i lige andele -.

Slger og Kber bevilger og begrer,

at ejendomsndringen tinglyses.

Den siddende notar eller dennes autoriserede stedfortrdende notar m frst indlevere en udskrift, der indeholder tilskdningen eller en bekrftet genpart af dette nedskrift til Tingbogskontoret, nr den fulde kbspris er betalt, og fr dette tidspunkt hverken udlevere en udskrift, der indeholder tilskdningen eller en bekrftet genpart til de implicerede parter eller tredjemand, da Kber ellers ville vre i stand til at begre omskrivning af ejendommen allerede fr betaling af kbsprisen.

2 Reserverende skdningsanmrkning

1.
Slger og Kber bevilger og begrer
en reserverende skdningsanmrkning i Tingbogen til sikkerhed for ejendomsoverdragelsen til Kber, som efter omskrivning af ejendommen slettes igen, sfremt der indtil da ikke er foretaget eller begret nogle tinglysninger, som Kber ikke har medvirket til.

2.
Da Kbers finansieringskreditor nsker prioritet i finansieringen af retten til ejendomspant fr den reserverende skdningsanmrkning, trder Kber til dennes fordel tilbage til den reserverende skdningsanmrkning, der er registreret eller skal registreres for grunden, der er betegnet under I, eller i prioritet til ejendomspanteret iht. II. 3, der er stiftet eller skal stiftes, og begrer eksekvering af tilbagetrdelsen i prioritetsflgen i Tingbogen. Slger erklrer for en sikkerheds skyld ligeledes bevilling til tilbagetrdelse i prioritet og begrer eksekvering i Tingbogen.

3.
Hvis Kber ikke rettidigt opfylder sin pligt til betaling af kbsprisen, og Slger gr brug af sine lovbestemte rettigheder pga. Kbers mora, er Kber forpligtet til at f den til hans fordel registrerede reserverende skdningsanmrkning aflyst.

Som sikkerhed for dette betingede aflysningskrav bevilger Kber allerede nu aflysning af den reserverende skdningsanmrkning, der skal registreres til hans fordel. Slger begrer aflysningen. Notaren anvises til ikke at formidle nogle udskrifter, der indeholder aflysningsbevillingen, eller bekrftede genparter af dette dokument, fr forudstningerne for indlevering af aflysningsbevillingen til Tingbogen forefindes. Begge parter anviser med henblik herp uigenkaldeligt den siddende notar til at begre aflysning ved Tingbogskontoret, sfremt flgende forudstninger - som Tingbogskontoret ikke skal kontrollere - er opfyldt:

 • hvis kbsprisen ikke er betalt rettidigt,
 • hvis Slger over for notaren har dokumenteret erklret tilbagetrdelse, rettet til den i denne kontrakt nvnte adresse, hvorved der ikke skal fres motagelsesbevis,
 • hvis notaren har fremsendt Kber en genpart af den tilbagetrdelseserklring, som Slger har tilsendt ham, til den i denne kontrakt nvnte adresse, og meddelt ham, at han efter udlbet af 10 dage vil gre brug af aflysningsbevillingen og begre aflysning af den reserverende skdningsanmrkning,
 • hvis notaren efter fristens udlb ikke har modtaget en anderledes lydende anvisning fra kontraktens parter eller en retsafgrelse, der forbyder ham at gre brug af bevillingen.

Hvis Kber dokumenterer, at en del af kbsprisen er betalt, m aflysningen af den reserverende skdningsanmrkning kun foretages trin for trin mod refundering af det allerede betalte belb.

Kber kan hverken aftrde eller pantstte sit krav p forskaffelse af ejendommen, fr den fulde kbspris er betalt.

3 Hftelser i afd. II og III

Slger og Kber bevilger og begrer

aflysning af evt. byrder i Tingbogens afd. II og III.

4 Opdrag til notaren

De implicerede parter giver den siddende notar i opdrag samt giver ham fuldmagt til at gennemfre denne kontrakt for dem samt at begre samt til at modtage de dertil ndvendige attester, afgrelser og erklringer, s vidt der tildeles ubetingede og plgsfri meddelelser om godkendelse eller negativattester. Dette glder srligt ogs for alle evt. godkendelseserklringer. De glder med modtagelse hos notaren som afleveret og for de implicerede parter som modtaget.

Alle anmodninger fra dette dokument skal udelukkende stilles af notaren.

Notaren bemyndiges til at stille samtlige anmodninger fra dette dokument enkeltvis og uafhngigt af hinanden.

De implicerede parter, der blevet vejledt om databeskyttelse og om notarens tavshedspligt, erklrer sig indforstet med, at myndighederne tildeles fuldstndige genparter af kontrakten, og at de fremmdtes personlige papirer kan vedlgges akterne.

Notaren anvender under den videre udfrdigelse af dette dokument som sttte sit EDB-anlg. De implicerede parter erklrer sig indforstet med lagring og forarbejdning af de ved den her dokumenterede lejlighed sammenhngende personlige og vrige dat

5 Fuldmagt til ansatte p notarkontoret

1.
De implicerede parter giver notarkontorets ansatte Michaela Zacniewski, Ines Spyrka, Dana Leithoff, Melike Yldiz og Katrin Bhlicke - hver isr - under udelukkelse af personligt ansvar, med forretningssde i Clayallee 84, D - 14195 Berlin, i opdrag samt fuldmagt til for den siddende notar at afgive samt modtage alle erklringer, der er ndvendige til gennemfrsel, ndring og supplering af kontrakten.

Fuldmagten til notarkontorets ansatte m kun udves for den siddende notar hhv. hans embedsmssigt autoriserede stedfortrder, der skal overvge, at der kun gres brug af fuldmagten i kontraktmssig henseende.

Fuldmagten udlber en mned efter, Kber er registreret som ejer i Tingbogen.

Den frnvnte fuldmagt berettiger srligt til

 • at fremstte begringer og tildele bevillinger til lysning, aflysning og prioritetsndring af rettigheder af enhver art i afd. I, II og III i Tingbogen,
 • at erklre tilskdning og bestemmelse af kbsgenstanden samt at bevilge og begre ejendomsomskrivning,
 • at korrigere mulige skrivefejl i dette dokument,
 • at afgive og modtage alle erklringer, srligt afkald p indsigelse,

De befuldmgtigede kan handle for alle implicerede parter samtidig og er berettiget til at udstede underfuldmagt.

De befuldmgtigede kan foretage retsforretninger i de reprsenteredes navn og samtidig i eget navn eller som reprsentant for tredjemand.

2.
De frnvnte har ogs fuldmagt til at stifte rettigheder i ejendomspant allerede fr ejendomsomskrivningen iht. II. 3 i denne kontrakt og derved at underkaste den pgldende ejer iht. 800 ZPO (Svarer til Retsplejeloven / tr. anm.) omgende udlgsforretning samt ogs at overtage Kbers personlige gld og heraf underkaste denne omgende udlgsforretning. Slger m ikke underkastes personlig hftelse.

Notaren gjorde Kber opmrksom p, at de frnvnte ansatte p notarkontoret pga. sdvanlige betingelser i finansieringskreditorernes formularbrug ikke kun underkaster kbsgenstanden omgende udlgsforretning tingsligt men ogs erklrer Kber overtagelse af personligt ansvar forbundet med, at hele hans formue underkastes personlig udlgsforretning. Notaren gjorde endvidere Kber opmrksom p, at finansieringskreditorerne i reglen forbeholder sig ret til for Kbers regning at konvertere tinglyst ejerpant til ejerpantebreve eller omvendt, samt at aftrde alle Kbers rettigheder til bedre rettigheder til ejendomspant, isr retten til aflysning. Notaren gjorde Kber opmrksom p, at han ogs personligt kan lade foretage tinglysning af et ejerpant i fast ejendom i et yderligere oprettelsesmde. For at forenkle afviklingen nsker Kber dog en tinglysning af ejerpantet i fast ejendom pga. den anfrte fuldmagt.

6 Vejledninger

Notaren vejledte de fremmdte, som flger:

 • alle aftaler parterne imellem skal oprettes som dokument, da hele kontraktens indhold kan blive ugyldig ved en overtrdelse,
 • Slger og Kber hfter solidarisk for de omkostninger og skatter, der er opstet som flge af denne dokumentoprettelse med forbehold for en anden aftale i det interne forhold,
 • Kber bliver i det eksterne forhold frst ejer af kbsgenstanden med ejendomsomskrivningen i Tingbogen. Alle her forhndenvrende, afvigende bestemmelser med Slger - f.eks. vgt p overdragelsestidspunktet - er kun bindende i forholdet mellem Slger og Kber,
 • ligeledes kan der frst tinglyses i Tingbogen, nr der er betalt et modsvarende forskud p retsomkostningerne,
 • ejendomsomskrivningen foregr kun, hvis skatteattest foreligger (bekrftelse p betaling af grunderhvervelsesskat),
 • i givet fald findes der en fortegnelse over servitutter for det ansvarlige Tingbogsdistrikt; notaren har ikke taget indsigt i denne fortegnelse,
 • den dokumentoprettende notar indhenter administrators samtykke og den for afvikling af kontrakten ndvendige dokumentation i notariel form.

Verfasser: Rechtsanwalt und Notar Dr. Hildebrandt